wesela-sluby.rzeszow.pl - Intercyza

"INTERCYZA"

 

Intercyza jest jednoczesnym, dobrowolnym oświadczeniem woli przyszłych małżonków, którzy zgodnie rezygnują z tworzenia wspólnego majątku dorobkowego. Polskie przepisy prawa rodzinnego określają, że w momencie zawarcia małżeństwa zawiązuje się między małżonkami ustawowa wspólnota majątkowa. Oznacza to, iż w sytuacji, gdy małżonkowie nie podpiszą intercyzy, będzie ich obowiązywał właśnie ten system (chyba, że jeden z małżonków zostanie ubezwłasnowolniony lub zostanie mu ogłoszona upadłość – wówczas pomiędzy małżonkami z mocy prawa powstaje system rozdzielności majątkowej).

Wspólnota majątkowa to wszystkie dobra, które małżonkowie nabyli, czy otrzymali będąc po ślubie, łącznie z prezentami ślubnymi. W jej skład nie wchodzą przedmioty, nieruchomości oraz rzeczy osobiste, które przed ślubem były własnością któregoś z małżonków. Własnością prywatną są także dochody z praw autorskich, nagrody, odszkodowania oraz spadki i darowizny. Intercyza w praktyce oznacza, że małżonkowie gromadzą i zarządzają odrębnymi majątkami, a w razie rozwodu nie dzielą się nimi. Zobowiązuje ona także do osobnych rozliczeń podatkowych.

W ustroju wspólności majątkowej
mamy do czynienia z trzema majątkami:

 • majątkiem osobistym żony – w skład tego majątku wchodzi wszystko to, co nie chodzi do majątku wspólnego małżonków
 • majątkiem osobistym męża - w skład tego majątku wchodzi wszystko to, co nie chodzi do majątku wspólnego małżonków
 • majątkiem wspólnym małżonków – majątkiem wspólnym objęte są zaś wszelkie przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa, przy czym głównym źródłem pozwalającym na ich nabycie jest wynagrodzenie za pracę każdego z małżonków oraz wszelkie dochody pochodzące z innej działalności prowadzonej przez małżonków, a także wszelkie dochody, które przynoszą majątki osobiste małżonków, np. czynsz najmu za mieszkanie należącej tylko do męża, dochody z zakładu kosmetycznego założonego przez żonę przed zawarciem małżeństwa, odsetki od lokaty pieniężnej na rachunku oszczędnościowym, którego właścicielem jest wyłącznie jeden z małżonków, itd.

Małżonkowie w umowie intercyzy mogą na
kilka sposobów uregulować swoje stosunki majątkowe:

 • rozszerzyć wspólność ustawową (np. poprzez ustanowienie małżonka współwłaścicielem posiadanego mieszkania); - w tego typu umowie rozszerza się majątek wspólny o takie dobra, które z reguły należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
 • ograniczyć wspólność ustawową (np. postanowić, iż zarobki każdego z małżonków nie będą stanowiły części majątku wspólnego); - ograniczona wspólność majątkowa przewiduje zawężenie majątku wspólnego o poszczególne, określone w umowie majątkowej przedmioty.
 • ustanowić rozdzielność majątkową (wspólnota majątkowa w ogóle nie powstaje); - w tym typie umowy istnieją jedynie dwa majątki: osobisty majątek męża i osobisty majątek żony. W tym ustroju każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem osobistym.
 • ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (w przypadku rozwodu jedno z małżonków, które w trakcie trwania małżeństwa zarabiało mniej, bo np. zajmowało się dziećmi i w związku z tym nie zarobkowało, może na drodze sądowej domagać się od partnera wyrównania majątków). – na początku trzeba zaznaczyć, iż jest to nowość w polskim ustawodawstwie przejęta z prawa niemieckiego. Ogólnie mówiąc, system rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków jest systemem pełnej rozdzielności majątkowej, natomiast jego specyfika przejawia się w momencie ustania tego ustroju, czy to przez rozwód, czy też zmianę systemu majątkowego, czy też z powodu śmierci jednego z małżonków. Otóż, co istotne w czasie trwania owego systemu pomiędzy małżonkami, istnieje zupełna rozdzielność majątkowa, do której w pełni mają zastosowanie zasady opisane jak wyżej. Natomiast po ustaniu tego systemu następuje specyficzne rozliczenie pomiędzy małżonkami, polegające na zrównaniu ze sobą nie tyle majątków osobistych każdego z małżonków, ile tego, czego się w trakcie trwania ustroju dorobili, czyli tzw. dorobków

Przedmiotami należącymi tylko do
majątku osobistego każdego z małżonków są:

 • przedmioty majątkowe, które małżonek odziedziczył lub zostały mu zapisane w testamencie ewentualnie zostały otrzymane jako darowizna. Jest to tzw. ochrona swobody testowania spadkodawcy oraz rozporządzania majątkiem przez darczyńcę, którzy mogą nie wiedzieć o modyfikacji ustroju majątkowego obdarowanego czy spadkobiercy, a których intencją jest przysporzenie dla określonej osoby (w razie innej intencji mogą po prostu dokonać przysporzenia na rzecz obojga małżonków)
 • prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej, np. stosunki majątkowe wspólników spółki cywilnej – ze względu na ochronę praw pozostałych wspólników, które w takim wypadku uległyby ograniczeniu
 • niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, np. dożywocie
 • wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia lub tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – gdyż stanowi to rekompensatę za lub wyrządzoną krzywdę, w związku, z czym istnieje bardzo ścisły związek osobisty tych należności z konkretną osobą
 • praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.
 • nagrody
Oczywiście należy również wspomnieć o przedmiotach służących do zaspakajania osobistych potrzeb małżonków, czyli ubrania, bielizna, biżuteria, zegarek na rękę, przedmioty kultu religijnego, kolekcje monet, znaczków pocztowych (jeśli jest to związane z hobby tylko jednego małżonka). Czas trwania intercyzy z reguły określa okres trwania małżeństwa. Nie ma jednak przeszkód do jej ograniczenia lub wyłączenia w trakcie trwania związku małżeńskiego. Wystarczy zgoda małżonków. Intercyzę, czyli umowę cywilno-prawną, spisujemy u notariusza. Inna umowa o rozdziale majątku jest nieważna. W trakcie trwania małżeństwa, każde z współmałżonków może żądać sądowego wyłączenia wspólnoty majątkowej, nawet z datą wsteczną. W takim przypadku rozdzielność majątkowa następuje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądowego. Podziałowi podlega wtedy tylko dotychczasowy majątek wspólny sprzed orzeczenia rozdzielności. Każdy z małżonków zatrzymuje część, która przypadła mu przy jego podziale oraz dobra nabyte po zawarciu umowy. Koszty związane z podpisaniem intercyzy: Na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 27 września 2007 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 187, poz. 1336).w sprawie taksy notarialnej maksymalna stawka wynagrodzenia za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską (intercyzę) wynosi 400 zł. Do tego należy doliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych - 38 zł oraz podatek VAT od taksy - 88 zł. Zatem łączny koszt to około 536zł.

 

 

Zobacz również:

 
 • AnnArt - muzyczna oprawa ślubu 
 • Zespół muzyczny Nexus 
 • Studio Foto-Video Ginter 
 • Zespół muzyczny TEJS Łódź 
 • Foto-Wideofilmowanie Trybus 
 • Wynajem aut do ślubu bez stawki godz. i 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm