wesela-sluby.rzeszow.pl - Prawne ABC

"PRAWNE ABC MA??ONKW"

 

Rozdzielno?? maj?tkowa

Zniesienie wsp?w?asno?ci maj?tkowej (czyli wprowadzenie rozdzielno?ci maj?tkowej) nast?puje nie tylko przy okazji rozwodu. Kodeks ustanawia dwie podstawowe mo?liwo?ci zniesienia wsp?w?asno?ci: umown? - kiedy oboje ma??onkowie tak postanowi? z sobie tylko znanych przyczyn, lub przymusow?. Ta druga mo?e by? uzasadniona wieloma wzgl?dami. Np. gdy m?? prowadzi hulaszczy tryb ?ycia, trwoni maj?tek osobisty i rodzinny, to ?ona ma prawo za??da? jednostronnie przymusowego zniesienia wsp?w?asno?ci. Przymusowe zniesienie wsp?w?asno?ci s?dy orzekaj? tak?e wtedy, gdy jedno z ma??onkw prowadzi ryzykown? dzia?alno?? zarobkow?, np. graj?c na gie?dzie, uprawiaj?c hazard, odwiedzaj?c kasyna, gdzie jednego dnia mo?na wszystko straci?. Prawo przewiduje tylko dwa przypadki, kiedy rozdzielno?? maj?tkowa nast?powa?a z mocy prawa, automatycznie. Pierwszy wtedy, gdy ma??onek zostawa? decyzj? s?dy ubezw?asnowolniony, a drugi wtedy, kiedy ma??onek prowadzi samodzieln? dzia?alno?? gospodarcz? i og?asza upad?o??. Ale w razie uchylenia zarwno ubezw?asnowolnienia, jak i upad?o?ci, tak?e z mocy prawa ustaje rozdzielno?? maj?tkowa ma??onkw. Wsplnota maj?tkowa mo?e by? wi?c zawieszana tylko okresowo.

Zmiany w prawie rodzinnym

 • Wprowadzono rozdzielczo?? maj?tkow? z wyrwnaniem dorobkw. Niektre ma??e?stwa decyduj? si? na ustanowienie rozdzielno?ci maj?tkowej, ale zwykle po zawarciu ma??e?stwa ka?de z nich zarabia inaczej. Jedno wi?cej, drugie mniej. W przysz?o?ci, kiedy zdecyduj? si? zrezygnowa? z rozdzielno?ci maj?tkowej lub kiedy dojdzie do rozwodu, to w sukurs przychodzi zasada rwnania dorobkw. Je?li np. m?? lepiej zarabia? i wi?cej wnosi? do gospodarstwa domowego, a ?ona mniej lub wcale, bo zajmowa?a si? dzie?mi, to ?ona mo?e domaga? si? wyrwnania dorobkw.
 • Wprowadzono zasad?, ?e w przypadku zaci?gni?cia d?ugu tylko przez jednego ma??onka, wierzyciel mo?e skierowa? egzekucj? do jego maj?tku osobistego oraz do wynagrodzenia za prac? lub dochodw uzyskiwanych z innej dzia?alno?ci zarobkowej (praw autorskich lub wynalazczych). Komornik nie mo?e egzekwowa? d?ugu z innych przedmiotw wchodz?cych w sk?ad maj?tku wsplnego. Warto jednak pomy?le? o tym zawczasu, ju? w chwili zaci?gni?cia d?ugu przez jednego z ma??onkw. Jest to bowiem uwarunkowane zgod? drugiego.

Dorobek i jego obliczanie:

  Dorobkiem ka?dego z ma??onkw jest wzrost warto?ci jego maj?tku po zawarciu umowy maj?tkowej ustalaj?cej, ?e mi?dzy ma??onkami od tej chwili b?dzie istnia? system rozdzielno?ci maj?tkowej z wyrwnaniem dorobkw. Ot? znaczy to, i? dorobek stanowi? jedynie te przedmioty maj?tkowe, ktre ma??onkowie sobie wypracowali. Istotny jest fakt, ?e dorobek nie obejmuje przedmiotw z maj?tku osobistego, ktry ka?dy z ma??onkw posiada? przed powstaniem mi?dzy nimi tego ustroju. Dlatego te?, aby mc oceni? wysoko?? dorobku trzeba przeprowadzi? wyliczenie tzn. od warto?ci maj?tku ka?dego z ma??onkw w chwili przeprowadzania rozlicze? (ustanie ustroju) odj?? warto?? maj?tku osobistego ka?dego z ma??onkw w chwili powstania tego ustroju oraz niektre kategorie przedmiotw wymienionych poni?ej. Do dorobku zaliczamy, takie przedmioty jak:
 • darowizny dokonane przez jednego z ma??onkw, ale bez darowizn na rzecz wsplnych zst?pnych oraz drobnych zwyczajowo przyj?tych darowizn na rzecz innych osb, np. prezenty o niezbyt wielkiej warto?ci
 • us?ugi ?wiadczone osobi?cie przez jednego z ma??onkw na rzecz maj?tku drugiego z nich, np. naprawa samochodu ?ony w warsztacie m??a
 • nak?ady i wydatki na maj?tek jednego ma??onka z maj?tku drugiego z nich, np. wyremontowanie mieszkania, ktre odziedziczy?a ?ona, ze ?rodkw pieni??nych zgromadzonych na rachunku bankowym m??a

 

Zobacz rwnie?:

 
 • Wynajem aut do ?lubu bez stawki godz. i 
 • Fotobudka Lublin - CrazyFocia 
 • Dom Weselny 
 • Wideofilmowanie wesel AleKadry 
 • PKF STUDIO Fotograf ?lubny 
 • Zesp? weselny Przeznaczeni 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm