Regulamin - wesela-sluby.rzeszow.pl

Niniejszy regulamin okre?la zasady funkcjonowania Katalogu firm i us?ug weselnych wesela.webmedia.linuxpl.eu


 1. Regulamin tego serwisu zosta? sporz?dzony w oparciu o przepisy prawne obowi?zuj?ce na terytorium Rzeczpospolitej i jest udost?pniany U?ytkownikom na zasadach okre?lonych w poni?ej.

 2. Administracja Katalogu firm i us?ug weselnych wesela.webmedia.linuxpl.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowi?zuj?cym Regulaminie i Polityce Prywatno?ci.

 3. Korzystanie z Katalogu firm i us?ug weselnych wesela.webmedia.linuxpl.eu jest dobrowolne. W serwisie mo?e zarejestrowa? si? ka?da firma, podmiot gospodarczy, lub osoba prywatna ?wiadcz?ca us?ugi w bran?y weselnej.

 4. Rejestruj?c si? w serwisie, u?ytkownik akceptuje niniejszy regulamin

 5. Dane osoby zg?aszaj?cej s? widoczne tylko i wy??cznie dla administratora serwisu. Dane b?d? weryfikowane wy??cznie w przypadku potwierdzania zgodno?ci z informacjami podanymi w formularzu.

 6. U?ytkownik, podaj?c dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, o?wiadcza ?e s? one zgodne z prawd? i wyra?a zgod? na ich przetwarzanie (zgodnie z Ustaw? z dnia 29/08/1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883)

 7. Dodawane „Wizytówki” powinny by? tematycznie zwi?zane z serwisem.

 8. Zamieszczenie materia?ów na stronie Katalogu firm i us?ug weselnych wesela.webmedia.linuxpl.eu jest równoznaczne z ich publicznym udost?pnieniem.

 9. U?ytkownik publikuj?c na stronach Katalogu firm i us?ug weselnych wesela.webmedia.linuxpl.eu wszelkie tre?ci, komentarze, zdj?cia, opinie, inne materia?y oraz odno?niki wy??cznie na w?asn? odpowiedzialno??. Twórcy serwisu Katalogu firm i us?ug weselnych wesela.webmedia.linuxpl.eu nie ponosz? odpowiedzialno?ci za zamieszczane przez u?ytkowników informacje i materia?y.

 10. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? og?osze? i wpisów do katalogu. Podkre?lamy jednak to, ?e w przypadku wy?apania przez moderatorów b??dów we wpisach, mog? by? one korygowane, np. b??dy ortograficzne, korygowanie niepoprawnie sformu?owanych danych kontaktowych, oznacze? wpisów typu 01, !, itp. .Brak logo.foto profilowego uzupe?niany jest grafik? serwisu.

 11. Administrator mo?e odrzuci? zg?aszany wpis U?ytkownika bez podania przyczyny .

 12. Og?oszenia nie spe?niaj?ce wymogów Regulaminu b?d? niezw?ocznie usuwane z Serwisu.

 13. Zabrania si? reklamowania stron o podobnej tematyce oraz prowadzenia dzia?a? maj?cych na celu zniszczenie danych zawartych w ramach serwisu.

 14. W przypadku zmian w trakcie emisji kampanii reklamowych lub rezygnacji z reklamy w serwisie, u?ytkownik zobowi?zuje si? skorzysta? z formularza na stronie wesela.webmedia.linuxpl.eu/redakcja

 15. Umowa o ?wiadczenie us?ug P?atnych drog? elektroniczn? zostaje zawarta z chwil? wys?ania wiadomo?ci przez formularz kontaktowy na stronie wesela-sluby.rzeszow.pl/redakcja na czas okre?lony wed?ug wybranych opcji w ofercie.

 16. P?ATNE FORMY REKLAMOWE: kampanie banerowe, artyku?y sponsorowane, prezentacje wizytówek i inne us?ugi p?atne s? publikowane po zaksi?gowaniu nale?nej kwoty za zlecone us?ugi.

 17. P?atno?? za us?ugi nast?puje z góry na podstawie wystawionego rachunku. Wp?ata za zamówion? us?ug? jest warunkiem rozpocz?cia jej emisji. Emisja nast?puj? w dniu zaksi?gowania nale?no?ci na wskazanym na rachunku koncie.

 18. Administrator serwisu zastrzega sobie organizowanie PROMOCJI.

 19. Za wykupione us?ugi zostaje wystawiony rachunek.

 20. Reklamacje dotycz?ce wpisów w portalu nale?y zg?asza? pod adres email:  kontakt@wesela.webmedia.linuxpl.eu

 21. U?ytkownik podaj?c swój adres e-mail przy rejestracji wyra?a zgod? na otrzymywanie tre?ci marketingowych oraz informacji dotycz?cych serwisu, w tym mi?dzy innymi informacji o nowych og?oszeniach, wpisach i komentarzach.

 22. U?ytkownicy dodaj?cy do wpisów fotografie lub obrazy znaki graficzne powinni posiada? zgod? do korzystania z tych elementów, zgodnie z ustaw? o prawach autorskich (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.) (sprost.: z 1994, Nr 43, poz. 170, zm. z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554, z 2000, Nr 53, poz. 637)

 23. Ostateczna interpretacja regulaminu nale?y do administracji serwisu wesela.webmedia.linuxpl.eu

 24. W?a?cicielem i Twórc? serwisu wesela.webmedia.linuxpl.eu jest K. Ha?o?

 25. Administrator serwisu zastrzega sobie mo?liwo?? przeniesienia serwisu na inny adres internetowy bez konieczno?ci powiadomienia u?ytkowników.

 26. W?a?ciciele Serwisu do?o?? wszelkich stara?, aby Serwis oraz wszystkie us?ugi udost?pniane za jego po?rednictwem dzia?a?y w sposób ci?g?y bez jakichkolwiek zak?óce?, jednak?e W?a?ciciele Serwisu nie ponosz? ?adnej odpowiedzialno?ci za zak?ócenia spowodowane si?? wy?sz? lub niedozwolon? ingerencj? U?ytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obs?uguj?ce Serwis.

 27. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, U?ytkownik powinien powstrzyma? si? od korzystania z Serwisu

 28. Niniejszy Regulamin obowi?zuje od 30 lipca 2014 roku.

 

Ochrona prywatno?ci:

 

 1. Serwis wesela.webmedia.linuxpl.eu w pe?ni przestrzega prawa do prywatno?ci i ochrony danych osobowych.

 2. Serwis wesela.webmedia.linuxpl.eu zgodnie z Ustaw? o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewnia wszystkim u?ytkownikom portalu mo?liwo?? wgl?du do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mog? zosta? w ka?dej chwili, na pro?b? u?ytkownika, usuni?te z serwisu. Aby dokona? aktualizacji nale?y skorzysta? z formularza do Edycji.

 3. wesela.webmedia.linuxpl.eu zgodnie z Ustaw? o ?wiadczeniu Us?ug Drog? Elektroniczn? (Dz. U. Nr. 144, poz.1204 z dnia 18.07.2002 r),o?wiadcza, ?e osoba reprezentuj?ca dan? firm?, dodaj?c wpis wyra?a zgod? na przesy?anie do niej informacji handlowych.

 
 • Fotobudka Lublin - CrazyFocia 
 • Zespó? weselny Przeznaczeni 
 • PKF STUDIO Fotograf ?lubny 
 • Kamerzysta na ?lub i wesele 
 • Eventime 
 • Wideofilmowanie wesel AleKadry 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm