wesela-sluby.rzeszow.pl - Ślub cywilny

"ŚLUB CYWILNY"

 

Ślub cywilny jest formalno - prawnym usankcjonowaniem związku małżeńskiego .

Zawierany jest on w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, zazwyczaj jest to jednak urząd właściwy dla jednego z państwa młodych. Ceremonię prowadzi kierownik USC. Warunki konieczne, jakie kobieta i mężczyzna, zgłaszając się do USC z zamiarem zawarcia związku małżeńskiego, muszą spełniać to:
 • oboje muszą być pełnoletni (muszą mieć ukończone 18 lat - jeśli tak nie jest, to wymagane jest przedstawienie kierownikowi USC postanowienia sądu rodzinnego na zawarcie małżeństwa),
 • nie ubezwłasnowolnieni całkowicie,
 • zdrowi psychicznie,
 • stanu wolnego (to znaczy nie pozostający w innym związku małżeńskim)
 • nie będący rodzeństwem, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej,
 • nie będący wobec siebie w stosunku przysposobienia.
 • Podczas spotkania z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego narzeczeni zobowiązani są złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających możliwość zawarcia tego małżeństwa, następnie przedłożyć następujące dokumenty:
 • dowody osobiste,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia (chyba że akty te sporządzone zostały w tym urzędzie),
 • jeśli osoba wstępująca w związek małżeński jest rozwiedziona, dostarczyć musi dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, ewentualnie prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie,
 • jeśli jest wdowcem lub wdową - odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
 • jeśli jest obcokrajowcem - odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, paszport oraz zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
Zawarcie małżeństwa następuje publicznie, w obecności dwóch pełnoletnich świadków dowolnej płci, choć przyjęło się, że świadkami są mężczyzna i kobieta - zapewne jako gwaranci związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny. Przed ślubem świadkowie zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego z dowodami osobistymi - w celu sprawdzenia ich tożsamości - i obrączkami dla Państwa Młodych. W czasie uroczystości kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zapytuje narzeczonych, czy chcą dobrowolnie, bez żadnego przymusu i przeszkód zawrzeć związek małżeński, a następnie wzywa do złożenia oświadczeń, których treść narzeczeni kolejno powtarzają za urzędnikiem lub odczytują na głos (w szczególnych przypadkach, na przykład gdy ślub bierze osoba nie mogąca mówić, składa ona tylko podpis na akcie małżeństwa). Po złożeniu zgodnych oświadczeń i tradycyjnej wymianie obrączek, kierownik USC ogłasza, że małżeństwo zostało zawarte i sporządza akt małżeństwa, który podpisują Państwo Młodzi i ich świadkowie. W dwa tygodnie po zawarciu małżeństwa można odebrać odpisy skrócone aktu małżeństwa, będące podstawą wydania nowych dowodów osobistych. Po odbiór może zgłosić się którekolwiek z nowożeńców (z dowodem tożsamości).

Opłaty:

 • opłata skarbowa - 80 zł
 • odpis skrócony 10 zł
  (pierwsze trzy egzemplarze odpisu skrócone aktu małżeństwa - bez opłaty)
 • odpis zupełny - 20 zł
 • decyzja o przyśpieszeniu terminu - 20 zł
  (plus opłata skarbowa za druk podania w wysokości 1,50 zł)

Podstawa prawna:

Zasady rejestracji stanu cywilnego określa ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. nr 36 poz. 180 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokółów (Dz.U. nr 136, poz. 884 z późn. zm.). Wskazana ustawa reguluje sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także sprawy dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. Ponadto sprawy związane z zawieraniem małżeństw, pokrewieństwem, przysposobieniem, opieką i kuratelą , reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

 

 

Zobacz również:

 
 • Zespół muzyczny Music Box 
 • Studio Foto - Video 
 • WYNAJEM LIMUZYN 
 • Bartosz Jastal Foto Grupa 
 • FOTO-VIDEO ART. 
 • Zespół Muzyczny TerazLive 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm