wesela-sluby.rzeszow.pl - ?lub cywilny

"?LUB CYWILNY"

 

?lub cywilny jest formalno - prawnym usankcjonowaniem zwi?zku ma??e?skiego .

Zawierany jest on w dowolnym Urz?dzie Stanu Cywilnego, zazwyczaj jest to jednak urz?d w?a?ciwy dla jednego z pa?stwa m?odych. Ceremoni? prowadzi kierownik USC. Warunki konieczne, jakie kobieta i m??czyzna, zg?aszaj?c si? do USC z zamiarem zawarcia zwi?zku ma??e?skiego, musz? spe?nia? to:
 • oboje musz? by? pe?noletni (musz? mie? uko?czone 18 lat - je?li tak nie jest, to wymagane jest przedstawienie kierownikowi USC postanowienia s?du rodzinnego na zawarcie ma??e?stwa),
 • nie ubezw?asnowolnieni ca?kowicie,
 • zdrowi psychicznie,
 • stanu wolnego (to znaczy nie pozostaj?cy w innym zwi?zku ma??e?skim)
 • nie b?d?cy rodze?stwem, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej,
 • nie b?d?cy wobec siebie w stosunku przysposobienia.
 • Podczas spotkania z kierownikiem Urz?du Stanu Cywilnego narzeczeni zobowi?zani s? z?o?y? pisemne zapewnienie, ?e nie wiedz? o istnieniu okoliczno?ci wy??czaj?cych mo?liwo?? zawarcia tego ma??e?stwa, nast?pnie przed?o?y? nast?puj?ce dokumenty:
 • dowody osobiste,
 • odpisy skrcone aktw urodzenia (chyba ?e akty te sporz?dzone zosta?y w tym urz?dzie),
 • je?li osoba wst?puj?ca w zwi?zek ma??e?ski jest rozwiedziona, dostarczy? musi dodatkowo odpis skrcony aktu ma??e?stwa z adnotacj? o rozwodzie, ewentualnie prawomocny wyrok s?du orzekaj?cy o rozwodzie,
 • je?li jest wdowcem lub wdow? - odpis skrcony aktu zgonu wsp?ma??onka,
 • je?li jest obcokrajowcem - odpis aktu urodzenia wraz z t?umaczeniem dokonanym przez t?umacza przysi?g?ego, paszport oraz za?wiadczenie o zdolno?ci prawnej do zawarcia ma??e?stwa wydane przez w?a?ciwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie s?du rejonowego zwalniaj?ce od obowi?zku przed?o?enia za?wiadczenia o zdolno?ci prawnej.
Zawarcie ma??e?stwa nast?puje publicznie, w obecno?ci dwch pe?noletnich ?wiadkw dowolnej p?ci, cho? przyj??o si?, ?e ?wiadkami s? m??czyzna i kobieta - zapewne jako gwaranci zwi?zku ma??e?skiego kobiety i m??czyzny. Przed ?lubem ?wiadkowie zg?aszaj? si? do Urz?du Stanu Cywilnego z dowodami osobistymi - w celu sprawdzenia ich to?samo?ci - i obr?czkami dla Pa?stwa M?odych. W czasie uroczysto?ci kierownik Urz?du Stanu Cywilnego zapytuje narzeczonych, czy chc? dobrowolnie, bez ?adnego przymusu i przeszkd zawrze? zwi?zek ma??e?ski, a nast?pnie wzywa do z?o?enia o?wiadcze?, ktrych tre?? narzeczeni kolejno powtarzaj? za urz?dnikiem lub odczytuj? na g?os (w szczeglnych przypadkach, na przyk?ad gdy ?lub bierze osoba nie mog?ca mwi?, sk?ada ona tylko podpis na akcie ma??e?stwa). Po z?o?eniu zgodnych o?wiadcze? i tradycyjnej wymianie obr?czek, kierownik USC og?asza, ?e ma??e?stwo zosta?o zawarte i sporz?dza akt ma??e?stwa, ktry podpisuj? Pa?stwo M?odzi i ich ?wiadkowie. W dwa tygodnie po zawarciu ma??e?stwa mo?na odebra? odpisy skrcone aktu ma??e?stwa, b?d?ce podstaw? wydania nowych dowodw osobistych. Po odbir mo?e zg?osi? si? ktrekolwiek z nowo?e?cw (z dowodem to?samo?ci).

Op?aty:

 • op?ata skarbowa - 80 z?
 • odpis skrcony 10 z?
  (pierwsze trzy egzemplarze odpisu skrcone aktu ma??e?stwa - bez op?aty)
 • odpis zupe?ny - 20 z?
 • decyzja o przy?pieszeniu terminu - 20 z?
  (plus op?ata skarbowa za druk podania w wysoko?ci 1,50 z?)

Podstawa prawna:

Zasady rejestracji stanu cywilnego okre?la ustawa z dnia 29 wrze?nia 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. nr 36 poz. 180 z p?n. zm.) oraz rozporz?dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 26 pa?dziernika 1998r w sprawie szczeg?owych zasad sporz?dzania aktw stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksi?g stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorw aktw stanu cywilnego, ich odpisw, za?wiadcze? i protok?w (Dz.U. nr 136, poz. 884 z p?n. zm.). Wskazana ustawa reguluje sprawy zwi?zane z rejestracj? urodze?, ma??e?stw oraz zgonw, a tak?e sprawy dotycz?ce innych zdarze?, ktre maj? wp?yw na stan cywilny osb. Ponadto sprawy zwi?zane z zawieraniem ma??e?stw, pokrewie?stwem, przysposobieniem, opiek? i kuratel? , reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r kodeks rodzinny i opieku?czy (Dz.U. nr 9 poz. 59 z p?n. zm.).

 

Zobacz rwnie?:

 
 • Zesp? weselny Przeznaczeni 
 • Wynajem aut do ?lubu bez stawki godz. i 
 • Wideofilmowanie wesel AleKadry 
 • Kamerzysta na ?lub i wesele 
 • Fotobudka Lublin - CrazyFocia 
 • Dom Weselny 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm