wesela-sluby.rzeszow.pl - ?lub konkordatowy

"?LUB KONKORDATOWY"

 

Podpisanie ustawy konkordatowej mi?dzy Polsk? a Stolic? Apostolsk? nast?pi?o w lipcu 1998. Od tego momentu ?lub zawarty tylko w Ko?ciele ma moc prawn? dzi?ki do??czeniu do niego formalno?ci, ktre do tej pory stanowi?y podstaw? ?lubu cywilnego.

  Decyduj?c si? na ?lub konkordatowy, nale?y dope?ni? wszelkich formalno?ci wymaganych przez prawo kanoniczne dla zawarcia ?lubu ko?cielnego: uzgodni? dat?
  ?lubu, spisa? protok? przed?lubny i z?o?y? wszystkie stosowne dokumenty w celu sporz?dzenia aktu ?lubu:
 • dowody osobiste
 • metryki chrztu (wystawione w ci?gu ostatnich 3 miesi?cy, chyba ?e chrzest mia? miejsce w tej parafii)
 • ?wiadectwo zgonu wsp?ma??onka w przypadku wdowy lub wdowca
 • ?wiadectwa bierzmowania (chyba ?e mia?o ono miejsce w tej parafii lub fakt ten jest odnotowany w metryce chrztu i kancelaria nie wymaga dodatkowego dokumentu)
 • ostatnie ?wiadectwo z religii (na poziomie szko?y ?redniej)
 • wydane przez kierownika USC za?wiadczenie stwierdzaj?ce brak okoliczno?ci wy??czaj?cych zawarcie ma??e?stwa, dat? i tre?? z?o?onych o?wiadcze? dotycz?cych nazwisk przysz?ych ma??onkw i ich dzieci (w 3 egz.). Za?wiadczenie to traci moc po up?ywie 3 miesi?cy od dnia wydania, nale?y wi?c wyst?puj?c o nie bra? pod uwag? ustalon? w ko?ciele dat? ?lubu. Aby je otrzyma?, nale?y przedstawi? w USC dokumenty przed?lubne wymagane dla zawarcia ?lubu cywilnego.

Terminy:

 • 1-6 miesi?cy przed wybran? dat? ?lubu nale?y zg?osi? si? do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dok?adnej daty ?lubu
 • 2-3 miesi?ce przed ustalon? dat? ?lubu w kancelarii parafialnej spisuje si? protok? przed?lubny

Formalno?ci:

 • aktualne ?wiadectwa chrztu (z parafii chrztu) z adnotacj? o stanie wolnym oraz o przyj?ciu sakramentu bierzmowania
 • dokumenty po?wiadczaj?ce uko?czenie lub uczestnictwo w kursie przedma??e?skim
 • dowody osobiste
 • Narzeczeni przyst?puj? do sakramentu pokuty (nale?y zaznaczy? ?e jest to spowied? przed?lubna)
 • Nast?puj? zapowiedzi przed?lubne po ktrych narzeczeni dostarczaj? do kancelarii parafialnej za?wiadczenie o wyg?oszeniu zapowiedzi
 • Kilka dni przed ?lubem lub w dniu ?lubu narzeczeni zg?aszaj? si? do kancelarii wraz ze ?wiadkami, w celu spisania aktu ?lubu. Dopuszczalne jest przedstawienie kopii dowodw osobistych ?wiadkw je?li Ci nie mog? stawi? si? osobi?cie wraz z narzecze?stwem.

Dzie? przed ?lubem narzeczeni musz? przyst?pi? do sakramentu pokuty.
W dniu ?lubu ?wiadkowie dostarczaj? do zakrystii obr?czki, akt ?lubu (po ?lubie cywilnym) oraz kartki potwierdzaj?ce odbyt? spowied?.

W dwa tygodnie od daty ?lubu mo?na odebra? odpisy skrcone aktu ma??e?stwa, b?d?ce podstaw? wydania nowych dowodw osobistych. Po odbir mo?e zg?osi? si? ktrekolwiek z nowo?e?cw (z dowodem to?samo?ci).

 

Artyku? 10 Konkordatu mwi o ?lubie konkordatowym:

"Od chwili zawarcia ma??e?stwo kanoniczne wywiera takie skutki, jakie poci?ga za sob? zawarcie ma??e?stwa zgodnie z prawem polskim, je?eli mi?dzy nupturientami nie istniej? przeszkody wynikaj?ce z prawa polskiego, z?o?? oni przy zawieraniu ma??e?stwa zgodne o?wiadczenie woli dotycz?ce wywarcia takich skutkw i zawarcie ma??e?stwa zosta?o wpisane w aktach stanu cywilnego na wniosek przekazany Urz?dowi Stanu Cywilnego w terminie pi?ciu dni od zawarcia ma??e?stwa; termin ten ulega przed?u?eniu, je?eli nie zosta? dotrzymany z powodu si?y wy?szej, do czasu ustania tej przyczyny. Przygotowanie do zawarcia ma??e?stwa kanonicznego obejmuje pouczenie nupturientw o nierozerwalno?ci ma??e?stwa kanonicznego oraz o przepisach prawa polskiego dotycz?cych skutkw ma??e?stwa. Orzekanie o wa?no?ci ma??e?stwa kanonicznego, a tak?e w innych sprawach ma??e?skich przewidzianych w prawie kanonicznym, nale?y do wy??cznej kompetencji w?adzy ko?cielnej. Orzekanie w sprawach ma??e?skich w zakresie skutkw okre?lonych w prawie polskim nale?y do wy??cznej kompetencji s?dw pa?stwowych. Kwestia powiadamiania o orzeczeniach wskazanych w ust?pach 3 i 4 mo?e by? przedmiotem post?powania okre?lonego w artykule 27. Celem wprowadzenia w ?ycie niniejszego artyku?u dokonane zostan? konieczne zmiany w prawie polskim".

 

Zobacz rwnie?:

 
 • Dom Weselny 
 • Zesp? weselny Przeznaczeni 
 • VENDER zesp? muzyczny 
 • Fotobudka Lublin - CrazyFocia 
 • Kamerzysta na ?lub i wesele 
 • Wynajem aut do ?lubu bez stawki godz. i 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm