wesela-sluby.rzeszow.pl - Ślub konkordatowy

"ŚLUB KONKORDATOWY"

 

Podpisanie ustawy konkordatowej między Polską a Stolicą Apostolską nastąpiło w lipcu 1998. Od tego momentu ślub zawarty tylko w Kościele ma moc prawną dzięki dołączeniu do niego formalności, które do tej pory stanowiły podstawę ślubu cywilnego.

  Decydując się na ślub konkordatowy, należy dopełnić wszelkich formalności wymaganych przez prawo kanoniczne dla zawarcia ślubu kościelnego: uzgodnić datę
  ślubu, spisać protokół przedślubny i złożyć wszystkie stosowne dokumenty w celu sporządzenia aktu ślubu:
 • dowody osobiste
 • metryki chrztu (wystawione w ciągu ostatnich 3 miesięcy, chyba że chrzest miał miejsce w tej parafii)
 • świadectwo zgonu współmałżonka w przypadku wdowy lub wdowca
 • świadectwa bierzmowania (chyba że miało ono miejsce w tej parafii lub fakt ten jest odnotowany w metryce chrztu i kancelaria nie wymaga dodatkowego dokumentu)
 • ostatnie świadectwo z religii (na poziomie szkoły średniej)
 • wydane przez kierownika USC zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, datę i treść złożonych oświadczeń dotyczących nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci (w 3 egz.). Zaświadczenie to traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia wydania, należy więc występując o nie brać pod uwagę ustaloną w kościele datę ślubu. Aby je otrzymać, należy przedstawić w USC dokumenty przedślubne wymagane dla zawarcia ślubu cywilnego.

Terminy:

 • 1-6 miesięcy przed wybraną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu
 • 2-3 miesiące przed ustaloną datą ślubu w kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny

Formalności:

 • aktualne świadectwa chrztu (z parafii chrztu) z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 • dokumenty poświadczające ukończenie lub uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim
 • dowody osobiste
 • Narzeczeni przystępują do sakramentu pokuty (należy zaznaczyć że jest to spowiedź przedślubna)
 • Następują zapowiedzi przedślubne po których narzeczeni dostarczają do kancelarii parafialnej zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi
 • Kilka dni przed ślubem lub w dniu ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii wraz ze świadkami, w celu spisania aktu ślubu. Dopuszczalne jest przedstawienie kopii dowodów osobistych świadków jeśli Ci nie mogą stawić się osobiście wraz z narzeczeństwem.

Dzień przed ślubem narzeczeni muszą przystąpić do sakramentu pokuty.
W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki, akt ślubu (po ślubie cywilnym) oraz kartki potwierdzające odbytą spowiedź.

W dwa tygodnie od daty ślubu można odebrać odpisy skrócone aktu małżeństwa, będące podstawą wydania nowych dowodów osobistych. Po odbiór może zgłosić się którekolwiek z nowożeńców (z dowodem tożsamości).

 

Artykuł 10 Konkordatu mówi o ślubie konkordatowym:

"Od chwili zawarcia małżeństwo kanoniczne wywiera takie skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa zgodnie z prawem polskim, jeżeli między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa polskiego, złożą oni przy zawieraniu małżeństwa zgodne oświadczenie woli dotyczące wywarcia takich skutków i zawarcie małżeństwa zostało wpisane w aktach stanu cywilnego na wniosek przekazany Urzędowi Stanu Cywilnego w terminie pięciu dni od zawarcia małżeństwa; termin ten ulega przedłużeniu, jeżeli nie został dotrzymany z powodu siły wyższej, do czasu ustania tej przyczyny. Przygotowanie do zawarcia małżeństwa kanonicznego obejmuje pouczenie nupturientów o nierozerwalności małżeństwa kanonicznego oraz o przepisach prawa polskiego dotyczących skutków małżeństwa. Orzekanie o ważności małżeństwa kanonicznego, a także w innych sprawach małżeńskich przewidzianych w prawie kanonicznym, należy do wyłącznej kompetencji władzy kościelnej. Orzekanie w sprawach małżeńskich w zakresie skutków określonych w prawie polskim należy do wyłącznej kompetencji sądów państwowych. Kwestia powiadamiania o orzeczeniach wskazanych w ustępach 3 i 4 może być przedmiotem postępowania określonego w artykule 27. Celem wprowadzenia w życie niniejszego artykułu dokonane zostaną konieczne zmiany w prawie polskim".

 

 

Zobacz również:

 
 • DJ NA WESELE 
 • Fotografia ślubna Rzeszów 
 • Zespół Muzyczny NEWSTAR 
 • Zespół muzyczny Haliśka B 
 • akoya 
 • Kreatywna fotografia ślub 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm