"WYBR SALI WESELNEJ"


Wybr sali weselnej nie jest wcale prost? decyzj?. To w?a?nie tam sp?dzimy z naszymi go??mi najwi?cej czasu tego wyj?tkowego dnia, dlatego przed podj?ciem decyzji nale?y si? dobrze si? zastanowi? i przeanalizowa? wszystkie dost?pne opcje. W zasadzie najprostszym rozwi?zaniem jest wybranie miejsca, ktre podoba si? Pa?stwu m?odym, jednak w praktyce jest to bardziej z?o?ony problem.


Przed rozpocz?ciem poszukiwa? powinno si? zwrci? uwag? na kilka istotnych czynnikw, ktre maj? wp?yw
na nasz? decyzj?. Przede wszystkim jaki bud?et jeste?my w stanie przeznaczy? na ten cel, gdy jest on
nieograniczony wesele mo?emy wyprawi? gdzie nam si? zamarzy. Jednak w wi?kszo?ci przypadkw
jeste?my zmuszeni do okre?lenia pewnego pu?apu cenowego. Dodatkowo w wi?kszo?ci miejsc do tego
przeznaczonych catering wliczony jest w cen? us?ugi, tak wi?c w sumie zap?ata za wynaj?cie lokalu sprowadza
si? do najwi?kszego wydatku weselnego.


Je?li ju? wiemy na ile mo?emy sobie pozwoli?, szukamy miejsca, ktre b?dzie dost?pne w wybranym terminie oraz pomie?ci naszych go?ci. Problemem mog? by? przyj?cia planowane na du?? liczb? weselnikw, gdy? nie ka?dy lokal jest do tego przystosowany. W?a?ciciel lokalu zazwyczaj jest gotw rozmie?ci? go?ci odpowiednio do ich liczby, pami?tajmy jednak by nie by?o to upychanie na si??, bo na pewno nikt nie lubi siedzie? ?ci?ni?ty podczas posi?kw lub obija? si? o innych ludzi podczas zabawy. W tym przypadku nale?y zwrci? uwag? a raczej zdecydowa? jakie rozmieszczenie sal bardziej nam odpowiada. Czy wolimy gdy cz??? w ktrej spo?ywamy posi?ki jest po??czona z sala taneczn? a go?cie zawsze maj? blisko do parkietu, lub te? gdy jest to osobna sala, gdzie wracamy by odpocz?? po d?ugich hulankach. Tak naprawd? jest to indywidualna sprawa organizuj?cych wesele, aczkolwiek wa?ny aspekt, na podstawie ktrego przyszli ma??onkowie wybieraj? lub odrzucaj? oferty lokalw.


Kolejnym wa?nym czynnikiem w kwestii wyboru sali weselnej jest lokalizacja. Je?li zdecydujemy si? na lokal znajduj?cy si? daleko od miejsca zamieszkania Pa?stwa m?odych, musimy si? liczy? z kosztami transportu dla naszych go?ci a tak?e zapewnieniem im noclegu. Na szcz??cie wi?kszo?? lokali specjalizuj?cych si? w organizacji wesel oferuje noclegi dla weselnikw, a dla nowo?e?cw apartament.


Gdy ju? wybierzemy miejsce naszego wesela pami?tajmy o podpisaniu umowy oraz uzgodnieniu wszystkich szczeg?w. Zazwyczaj podczas takiej rezerwacji w?a?ciciel lokalu pobiera bezzwrotn? zaliczk?(ok. 1000z?) oraz okre?la cen?, jaka b?dzie liczona od ka?dej osoby doros?ej oraz dzieci. Ceny te wahaj? si? w zale?no?ci od wybranego standardu oraz menu. Nale?y ustali? tak?e jakie us?ugi wchodz? w sk?ad podanej kwoty. Cz?sto takie dodatki jak: dekoracja sali i sto?w, kwiaty czy ozdobne pokrowce na krzes?a doliczane s? osobno do ustalonej ceny.

 

Zobacz rwnie?:

 
  • Fotobudka Lublin - CrazyFocia 
  • PKF STUDIO Fotograf ?lubny 
  • Eventime 
  • Fotografia ?lubna i wideo 
  • Wynajem aut do ?lubu bez stawki godz. i 
  • VENDER zesp? muzyczny 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm