wesela-sluby.rzeszow.pl - Zaproszenia na ?lub

"ZAPROSZENIA NA ?LUB"


Zaproszenia ?lubne to pierwsza okazja do oficjalnego poinformowania swoich go?ci o nadchodz?cym wydarzeniu. Mo?e nie wzbudzaj? takiego zainteresowania jak wybór sukni czy sali weselnej, stanowi? jednak istotny element ca?ej uroczysto?ci, daj?c naszym go?ciom przedsmak tego co ich czeka w dniu za?lubin. Dlatego warto zrobi? dobre wra?enie ju? na pocz?tku poprzez dobór odpowiednich zaprosze?.


Bez wzgl?du na to czy zaproszenia b?dziemy kupowa? gotowe, zamawia? czy mo?e robi? samodzielnie powinny by? schludne i eleganckie oraz nawi?zywa? do ogólnego charakteru przyj?cia. Dobrze by?oby utrzyma? je w kolorystyce sali weselnej oraz pozosta?ych dekoracji.


Je?li chodzi o zawarto?? zaprosze? to powinny zawiera? pewne sta?e informacje jak: imiona i nazwiska narzeczonych, dok?adny adres miejsca za?lubin oraz przyj?cia weselnego a tak?e adresatów naszych zaprosze?. Nale?a?oby sprawdzi? wcze?niej pisownie i odmian? nazwisk zapraszanych a tak?e upewni? si? czy nie nast?pi?y jakie? zmiany w danych personalnych. Najbli?si mogliby poczu? si? ura?eni wszelkimi pomy?kami. Je?li zapraszamy pary ma??e?skie z dzie?mi, nale?y je równie? dopisa? do zaproszenia.


Standardowym wymaganiem sta?a si? równie? pro?ba o potwierdzenie przybycia wraz z danymi
kontaktowymi narzeczonych. Je?li nie jest zawarta w projekcie zaproszenia cz?sto umieszcza si?
j? na dodatkowych za??cznikach do zaprosze?. Coraz popularniejsze staje si? równie? zrzekniecie
si? przez M?od? Par? prezentów w postaci kwiatów na jaki? cel charytatywny lub wybrany dla siebie.
W zwi?zku z tym na zaproszeniach umieszcza si? takow? wzmiank?.


Gotowe zaproszenia powinny by? wr?czane osobi?cie przez narzeczonych z odpowiednim
wyprzedzeniem, najcz??ciej do 3 miesi?cy przed ?lubem. Bywaj? jednak sytuacj? w których osobiste
dor?czenie jest niemo?liwe, wtedy zaproszenia mo?na wys?a? poczt?. Pami?tajmy tak?e o wcze?niejszym poinformowaniu naszych go?ci o weselu – u?atwimy w ten sposób zaplanowanie podró?y oraz ewentualne urlopy naszych weselników.

 

 

Zobacz równie?:

 
  • Jacek Marciniak - DJ na wesele 
  • Zespó? weselny Przeznaczeni 
  • Fotografia ?lubna i wideo 
  • PKF STUDIO Fotograf ?lubny 
  • Fotobudka Lublin - CrazyFocia 
  • Kamerzysta na ?lub i wesele 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm